Tot ce trebuie să știi despre controlul ITM

Tot ce trebuie să știi despre controlul ITM
Controlul Inspecției Muncii presupune verificarea de către o echipă specializată (identificată cu legitimație și insignă) în sediul oricărui angajator sau locurile de muncă organizate dacă prevederile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă ce decurg din legislația în vigoare sunt respectate.

Inspectorii de muncă coordoneazaă și îndrumă aplicarea acestor prevederi și controlează activitatea de instruire, informare și consultare a salariaților.
Refuzul/amânarea de a permite accesul în unitate inspectorilor de muncă sau împiedicarea de a efectua controlul prevăzut se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei.

Inspectorii ITM desfașoară 3 tipuri de controale:

Controlul de fond - se efectuează de obicei în unitățile mari și are ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii și a clauzelor din contractele colective de muncă precum și o analiză asupra relației angajat-angajator din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

Controlul tematic - vizează un număr limitat de domenii din cele reglementate de legislația muncii. Acest tip de control se axează pe aspecte cum ar fi reglementarea anumitor clauze contractuale,evidența orelor lucrate de salariași prin fișele și condicile de prezență sau aspecte legate de salarizare.

Controlul de campanie - cea mai cunoscută formă de control, vizează punctual aspectele importante cum ar fi munca fără forme legale sau verificarea măsurilor pentru protecția salariaților în cazul temperaturilor extreme.

Indiferent de tipul controlului, următoarele aspecte sunt mereu verificate:
·  îndeplinirea cerinţelor legale privind angajarea;
·  legalitatea clauzelor stipulate în contractele individuale de muncă, respectiv executarea acestora;
·  respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, precum şi drepturile salariale acordate

Documentele solicitate în cadrul unui control sunt:

1. Registrul unic de control
2. Actele constitutive ale angajatorului:
– act constitutiv
– codul fiscal de înregistrare (CUI)
– autorizația de funcționare
– autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
–organigrama
–procură notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului
– acte adiționale de modificare, completare

3. Registrul general de evidență a salariaților:
– registrul de evidență a salariaților completat conform HG nr.500/2011
– foaia colectivă de prezență a salariaților
– dovezile de calcul a drepturilor salariale
– documentele de plată a salariilor semnate de salariați (statele de salarii)
– actele ce atestă plățile către bugetul asigurărilor sociale de stat, de sănătate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj
– documente justificative privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor medicale, concedii pentru îngrijirea copilului, concediilor fără plată, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare
– pentru dovedirea existenței unui raport juridic de muncă: facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, monetare etc.
– registrul de procese verbale de predare-primire în cazul societăților de pază
– normative de plată în acord in cazul societăților care practică acest tip de salarizare

4. Dosarele personale ale salariaților, care trebuie să cuprindă:
– dovada realizării obligației de informare prevazută la art.17 din Codul muncii
– cerere de angajare
– curriculum vitae, acte stare civilaă, acte de studii și calificare, fișa de aptitudini, actele de identitate, avizul medical, fișa postului
– contractul individual de muncă completat conform legii
– actele adiționale și celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă
– acte privind cercetarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare
– permisul de muncă (autorizația de muncă) în cazul salariaților cetățeni străini
– certificatul de cazier judiciar (unde este cazul)

5. Contractul colectiv de muncă(unde este cazul)

6. Regulamentul intern - conține reguli de desfășurare a activității în unitate,stabilite de către anjagator, cu condiția ca acestea să nu contrăvina legii.Potrivit art.242 din Codul muncii,regulamentul trebuie să cuprindă cel putin următoarele categorii de dispoziții:
- reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității
- reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității
- drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților
- procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților
-reguli concrete privind disciplina muncii în unitate
-abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile
- reguli referitoare la procedura disciplinară
- modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice
-criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților

7. Pentru angajatorii care au ca obiect de activitate – selecția și plasarea forței de muncă:
– actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificată și completată:
– contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă, încheiate cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate;
– acte doveditoare din care să rezulte condițiile și modul în care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările si echipamentele utilizate, numărul, structura și calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele și solicitările de locuri de muncă, precum și informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidență;
– dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;
– documente ale cetățenilor romîni trimiși să lucreze în străinătate:
a) actul de identitate
b) pașaportul, paginile cu fotografia și cu viza
c) carnetul de muncă, din care să rezulte că i-a încetat activitatea în țară, în condițiile legii
d) actele de calificare
e) certificatul de sănătate
f) contractul de mediere
g) contractul individual de muncă, în limbă română;
h) certificatul de cazier judiciar
i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte că solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație în afara granițelor țării